پیش بینی فضایی و منطقه بندی سیل در حوضه رودخانه هراز ، ایران ، با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

بروز سیلاب های سهمگین در اثر تغییرات آب و هوایی طی دهه های اخیر سبب بروز خسارات فراوانی در نواحی مختلف دنیا شده است. در نواحی خشک تأثیر این تغییرات محسوس تر است. سیل یکی از بلایای طبیعی قابل توجه است که به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های جهانی که افزایش وقوع آن منجر به افزایش نرخ مرگ و میر و خسارات اقتصادی شده است ، مورد توجه قرار می گیرد. حوضه ی آبریز هرازکه در قسمت های شمالی ایران پهناور قرار گرفته، متأثر از شرایط موجود هرساله شاهد وقوع سیل و نتایج مخرب آن می باشد. هدف از این پژوهش پیش بینی سیلاب رودخانه ی هراز با شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در این پژوهش از سه شبکه Feed-forward جهت پیش بینی سیلاب رودخانه ی هراز استفاده شد . برای این منظور از داده های میانگین سالانه اقلیمی و هیدرولوژیکی 15 ایستگاه برای  یک دوره ی 2 ساله استفاده شد. پس از نرمالیزه کردن داده ها، مدل فید فوروارد ایجاد شد. . در این پژوهش از 7 معیار موثر در پیش بینی سیلاب مورد بررسی قرار گرفت  : شیب ، طبقات ارتفاعی، تجمع جریان  ، جهت جریان ، زمین شناسی ،.  پس از تهیه نقشه ها، برای ارزیابی از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) استفاده شد. سطح زیر منحنی (AUC) بدست آمده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی ، نشان دهنده ی دقت 8/98 درصد است.

کلیدواژه‌ها