درباره نشریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی
نوع نشریه :علمی
پروانه انتشار نشریه :به شماره ثبت  در تاریخ        توسط معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیر مسئول : رضا آقاطاهر
سردبیر : نجمه نیسانی سامانی
دبیر اجرایی : غلامرضا نورمحمدنصرآبادی