یک سیستم توصیه‌گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی با استفاده از تجمیع نظرات کاربران و خوشه‌بندی (منطقه مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با ارائه ده‌ها سرویس و خدمات مختلف اینترنتی وجود دارند که عموما بدنبال ارائه مدل‌های خدماتی جدید و گسترش تنوع خود هستند تا به مشتریان امکان دهند محصولات/خدمات مختلف را انتخاب و خریداری نمایند. با این‌حال، با وجود تعداد زیاد این مراکز، یافتن بهترین ارائه‌دهنده سرویسی که همزمان دارای ویژگی‌های مناسب و کیفیت بالا باشد و مطابق سلیقه و نیاز کاربران قرار گیرد، روز به روز دشوارتر می شود. سیستم‌های توصیه گر برای کمک به مشتریان برای حل این مشکل با ارائه خودکار توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده و مفید، محصولات و خدمات مختلف این مراکز طراحی شده‌اند. هدف از این پژوهش طراحی یک سامانه توصیه‌گر جهت پیشنهاد بهترین مرکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1401 می‌باشد. در سامانه توصیه‌گر پیشنهادی، ابتدا مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی براساس ویژگی‌ها و مزایای منحصربفرد خود با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی نگاشت خودسازمان‌ده به خوشه‌هایی با ویژگی‌های یکسان تقسیم‌بندی می‌شوند و در گام دوم با استفاده از منطق فازی نوع دوم، اولویت‌ها و ترجیحات کاربران استنتاج و عدم قطعیت در آن مدل‌سازی می‌شود. در‌نهایت با استفاده از ترکیب خروجی‌های بدست‌آمده از دو مرحله طراحی‌شده، مرکز ارائه دهنده‌ی مناسب با نیاز کاربر جهت توصیه‌گری شخصی‌سازی شده استخراج می‌گردد. نتایج با استفاده از سه پارامتر ارزیابی دقت، فراخوانی و امتیاز F1 مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 0.85 و 0.88و 0.87 بدست آمد. این نتایج نشان داد استفاده از سیستم استنتاج فازی نوع دوم روش مناسبی برای مدلسازی یک سامانه توصیه‌گر شخصی‌سازی شده می‌باشد.

چکیده تصویری

یک سیستم توصیه‌گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی با استفاده از تجمیع نظرات کاربران و خوشه‌بندی (منطقه مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهرداری تهران)

کلیدواژه‌ها