شناسایی مکان مناسب برای دفع پسماند با استفاده از روش الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات (PSO) مطالعه موردی : شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

مکان‌یابی محل دفن فرآیندی پیچیده است که شامل پارامترهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و قوانین دولتی است که نیاز به مدیریت دارد و اخیراً به عنوان یکی از چالش های مدیریت شهری در سراسر جهان معرفی شده است. استفاده از داده های مکانی و تحلیل درست این داده ها برای بهره گیری در مکان یابی محل دفن اهمیت فراوانی دارد. این تحقیق با هدف تعیین مناطق مناسب برای دفن زباله بر اساس ضوابط محیط‌زیست و با استفاده از روش‌های تجزیه ‌و تحلیل چند متغیره انجام گرفت. پیچیدگی و فراوانی عوامل مؤثر در تعیین محل دفن سبب شده است تا از GIS در حل مسائل تخصیص زمین استفاده گردد. نوآوری اصلی این پژوهش بکارگیری الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO) در معرفی مکان های دفن پسماند است. در این راستا ابتدا نقشه ی معیارهای مربوطه، با روش فازی استاندارد سازی و و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وزن دهی شدند و سپس نقشه ی معیارها توسط روش ترکیب وزنی- خطی (WLC) رویهم گذاری شدند. سپس مکان های بهینه دفن پسماند با اعمال روش الگوریتم PSO بر روی نتایج اولیه حاصل از روش (WLC) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  در نرم افزار MATLAB کدنویسی و انجام گردید.

چکیده تصویری

شناسایی مکان مناسب برای دفع پسماند با استفاده از روش الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات (PSO) مطالعه موردی : شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه

کلیدواژه‌ها