مدلسازی عدم قطعیت در شناسایی کانون‌های منشأ گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از شبکه‌های باور بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

طوفان‌های گرد و غبار یکی از مهمترین پدیده های متاثر از گرمایش جهانی، خشکسالی و تخریب سرزمین می باشد. از رویکردهای مهم مقابله با گرد و غبار تعیین و شناسایی کانونهای گرد و غبار می باشد. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از مدل بیزین و مدلسازی عدم قطعیت شناسایی کانون‌ها  ابزار قدرتمندی برای ادغام اطلاعات آمده از منابع مجزا با تفاوت در درجه اعتمادپذیری آنها به کار گرفته شود، ارایه نماید. شبکه‌های بیزین یک نمایش مناسب قلمرو برای کنترل عدم قطعیت می‌باشند. در واقع شبکه‌های بیزین یک راه مناسب برای نشان دادن استقلال‌های شرطی که فرایند استنتاج احتمالی را سریع می‌کند می‌باشند. در این مطالعه از 200 نمونه آزمایش (124 نمونه از مناطق غیر مستعد و 76 نمونه از مناطق مستعد گرد و غبار)، به طور متوسط جهت مناطق مستعد گرد و غبار با احتمال 92% (70 نمونه) پیشگویی صحیح و با احتمال 2% (6 نمونه) پیشگویی نادرست و نیز جهت سایر مناطق(غیر مستعد) با احتمال 9/89% (111 نمونه) پیشگویی صحیح و با احتمال 1/10% (13 نمونه) پیشگویی نادرست و در نهایت ضریب کاپای حاصل، برابر 802/0 محاسبه شده است. این مقدار کاپا نشان می‌دهد که توافق نسبتاً کاملی بین داده‌ها و پیشگویی مدل وجود دارد. نرخ خطا نیز که برابر تعداد داده‌های پیشگویی شده نادرست (18 نمونه) بر کل نمونه‌هاست (200 نمونه) برابر 095/0 می‌باشد.

چکیده تصویری

مدلسازی عدم قطعیت در شناسایی کانون‌های منشأ گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از شبکه‌های باور بیزین

کلیدواژه‌ها