ارزیابی عدالت فضایی در دسترسی به خدمات درمانی با استفاده از محتوای کاربر تولید (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ،گروه آموزشی سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور

2 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ،گروه آموزشی سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع در حال توسعه و توسعه‌یافته رسیدن به سطح قابل قبولی از سلامت می‌باشد، که یکی از اصلی‌ترین ارکان آن عدالت فضایی در دسترسی تمامی گروه‌های جامعه بالاخص گروه‌های ضعیف شامل معلولین، افراد با بیماری مزمن و کهن‌سالان به بیمارستان‌های و مراکز درمانی است. با برقراری عدالت فضایی در دسترسی به بیمارستان‌های دولتی در یک کلان شهر مانند شهر تهران که دارای جمعیت زیادی می‌باشد می توان این آرمان را برآورده کرد.در همین جهت ،در این تحقیق داده‌های کاربر تولید جمع‌آوری شده و معیار‌های میزان دسترسی منطقه‌های 22 گانه شهر کلان تهران به بیمارستان های دولتی آن با روش تحلیل سلسله مراتبی کمی شده‌است سپس، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات (particle swarm optimization) حداکثر مقدار دسترسی مناطق شهر تهران مشخص شده است.با دسته بندی مقادیر ،منطقه‌های مرکزی و شمالی تهران با بیشترین میزان دسترسی ، شرق با دسترسی خوب و مناسب و مناطق غرب و شمال‌غربی با دسترسی پایین مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها