اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس رضا آقا طاهر

کارشناس ارشد : مهندسی نقشه برداری (سیستم های اطلاعات مکانی) رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی

info1geosir.ir

سردبیر

دکتر نجمه نیسانی سامانی

دکترا : مهندسی نقشه برداری (سیستم های اطلاعات مکانی) دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

info2geosir.ir

دبیر اجرایی

مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

دبیر اجرایی

info3geosir.ir

کمیته اجرایی

دکتر امین رمضان‌زاده

دکتری: مهندسی صنایع مدیر اجرایی

info4geosir.ir

اعضای هیات تحریریه

دکترمجید فخری

رئیس سازمان جغرافیایی رئیس سازمان جغرافیایی

infogeosir15.ir

دکترمهدی مدیری

دکترا : برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

infogeosir.ir

دکترعلی محمدپور

دکترا : جغرافیای سیاسی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

infogeosir1.ir

دکترمحمدجواد ولدان زوج

دکترا : مهندسی نقشه برداری (فتوگرامتری) استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

infogeosir2.ir

دکترمحمد طالعی

دکترا : مهندسی نقشه برداری (سیستم های اطلاعات مکانی) استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

infogeosir3.ir

دکترعلیرضا آزموده اردلان

دکترا : ژئودزی و هیدروگرافی استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

infogeosir4.ir

دکترمحمدعلی شریفی

دکترا : مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه
برداری و سیستم های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

infogeosir5.ir

دکترسیدکاظم علوی پناه

دکترا : سنجش از دور و GIS (تخصص خاک‌شناسی) استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir6.ir

دکترحسنعلی فرجی سبکبار

‏دکترا : جغرافیای انسانی‏ استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir7.ir

دکترعلی درویشی بلورانی

دکترا : سنجش از دور و GIS دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir8.ir

دکترمحمدرضا جلوخانی نیارکی

دکترا : سنجش از دور و GIS دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir9.ir

دکترآرا تومانیان

دکترا : سنجش از دور و GIS دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir10.ir

دکترسعید حمزه

دکترا : سنجش از دور و GIS دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

infogeosir11.ir

دکترسعید نادی

دکترا : مهندسی نقشه برداری (سیستمهای اطلاعات مکانی) استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

infogeosir12.ir

دکترمسعود مینایی

دکترا : دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

infogeosir13.ir

دکترفرهاد حسینعلی

دکترا : عمران-نقشه برداری استادیار دانشگاه شهیدرجایی

infogeosir14.ir