شناسایی الگو و تجزیه و تحلیل عوامل تصادفات موتورسیکلت ها با استفاده از روشهای داده کاوی (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

تصادفات ترافیکی و تصادفات جاده ها وقایعی نامعلوم و غیر قابل پیش بینی هستند که تجزیه و تحلیل آن نیازمند دانش در زمینه فاکتورهای تاثیرگذار آن می باشد. موتورسیکلت ها یکی از پرکاربردترین وسایل نقلیه مورد استفاده در معابر شهری می باشند و مسافران موتورسیکلت ها سهم قابل توجهی از قربانیان تصادفات رانندگی را تشکیل می دهند. تردد زیاد این نوع وسیله نقلیه در معابر شهری بالطبع باعث بروز تصادفاتی می شود که با توجه به ایمنی پایین این وسیله نقلیه در ترددهای شهری و امکان افزایش آسیب های جانی و مالی به موتور سوار و راکب، می توان براساس الگوی فضایی تصادفات و در نتیجه شناخت علل این حوادث با استفاده از روش های داده کاوی، گام های موثری را در جهت کاهش این گونه تصادفات برداشت. در این مطالعه به بررسی الگوی فضایی تصادفات موتورسیکلت ها در منطقه 6 شهرداری تهران، که یکی از پرترددترین مناطق کلانشهر تهران می باشد، پرداخته می شود. براساس داده های مربوط به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در منطقه 6 در سال 1394 در حدود 1400 مورد تصادف موتورسیکلت اتفاق افتاده است که این تحقیق بدنبال تحلیل فضایی الگوی این تصادفات و تبیین علل وقوع با استفاده از روش های داده کاوی در جهت کاستن از این گونه تصادفات در سطح منطقه مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان می دهد که تصادفات موتورسیکلت ها در منطقه مود مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای می باشد. نتایج بدست آمده از خوشه بندی ها نشان می دهد که مهمترین متغیرهای تاثیرگذار جهت خوشه بندی در این تحقیق شرایط هوا یعنی آفتابی و بارانی بودن هوا و آسیب دیدگی(مجروح یا فوت شدن) می باشد.

کلیدواژه‌ها