استخراج مناطق ساخته شده شهری در تصاویر پلاریمتری- اینترفرومتری راداری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی و استخراج مناطق شهری به دلیل ترکیب پیچیده و آرایش فضایی نامنظم پوشش طبیعی و انسان‌ساخت  در روی زمین و همچنین ضرورت به‌روزرسانی‌ اطلاعات موجود، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در سنجش از دور به شمار می‌آید. تحقیق حاضر با هدف استخراج مناطق ساخته‌شده شهری در محدوده شهر اردبیل با استفاده از داده‌های راداری سنتینل-1 و الگوریتم‌ جنگل تصادفی (Random Forest) به انجام رسیده است. برای این منظور سه نوع ورودی برای الگوریتم طبقه بندی در نظر گرفته شده است که شامل باند های قطبشی VV و HH به صورت مجزا و VV+VH به صورت ترکیبی می باشد. علاوه بر نقشه های شدت و همدوسی بدست آمده از داده های SAR، از توصیفگرهای آماری برای استخراج بافت تصاویر استفاده شده است. نتایج حاصله از نظر دقت و صحت مورد ارزیابی واقع شده است.  بر اساس تجزیه و تحلیل‌ نتایج، مشخص شده است که باندهای ترکیبی VV-VH دقت و عملکرد بهتری نسبت به کاربرد مجزای دو باند قطبشی VV و VH داشته است. نتایج ارزیابی صحت حاکی از این  است که الگوریتم‌ جنگل تصادفی عملکرد عالی را در زمینه استخراج مناطق شهری از خود نشان داده‌ است، به‌گونه‌ای‌که دقت کلی طبقه‌بندی در اکثریت موارد بالاتر از 90% بوده است. نتایج کلی تحقیق بیانگر کارایی مطلوب داده‌های پلاریمتری- اینترفرومتری سنتینل-1 در تفکیک اراضی ساخته‌شده از سایر اراضی است. کاربرد مجزای این داده‌ها بدون ترکیب با داده‌های سنجش از دور اپتیکی اثربخشی مناسبی در زمینه استخراج مناطق شهری در محدوده مورد مطالعه نشان داده است. بدیهی است که نتایج حاصله تا حد زیادی به ماهیت ساختاری چشم‌اندازهای شهری و قابلیت الگوریتم‌های طبقه‌بندی در استخراج عوارض بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها