بررسی و ارزیابی خدمات درمانی- بهداشتی برمبنای تراکم هوشمند وتعیین مکان های جدید با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران

چکیده

توزیع نامناسب و نابرابر خدمات بویژه خدمات درمانی وبهداشتی در شهرها به دلیل جاماندن توسعة شهر از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالشهای مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. توزیع نامناسب و نابرابر خدمات بویژه خدمات درمانی وبهداشتی در شهرها به دلیل جاماندن توسعة شهر از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالشهای مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است.دراین مطالعه با بررسی بیمارستان عمومی فعال و داده های بلوک سرشماری سه دوره گذشته شعاع دسترسی وجمعیت تحت پوشش هر بیمارستان مشخص گردید وبا روش رگرسیون وزنی جغرافیایی پیش بینی متغیر وابسته (تعداد تخت ها) ومتغیر توضیحی (جمعیت) بررسی شد ومشخص گردید دراین منطقه تعداد تخت ها وتعداد بیمارستان ها از شاخص های مشخص شده توسط وزارت بهداشت بالاتر می باشند ولی نحوه توزیع بیمارستان ها نامناسب است ، با استفاده از پارامترهای تراکم هوشمند ورروش تحلیل سلسله مراتبی که دراین مطالعه بررسی شد نسبت به تعیین مکان ها مناسب جهت احداث بیمارستان ها اقدام گردید

کلیدواژه‌ها